Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Taryfa za ścieki

10-05-2018

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie 12 grudnia 2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180), taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cieszyn pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny i przedstawia się następująco:

Cena dla wszystkich odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn wynosi 7,22 zł netto / m3. Do cen, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)