Logo ZGK
 
Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Odpadami
PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

W PSZOK przyjmowane są odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powstające na terenie Gminy Cieszyn.

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów jest złożenie w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczenie stosownej opłaty.

 

Informacje dotyczące PSZOK -  2017 r.

 

 

Zasady przyjmowania odpadów w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami określają następujące Akty prawa miejscowego:

  1. UCHWAŁA NR XVII/147/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     http://um.cieszyn.pl/smieci/files/uchwala_Nr_XVII-147-15_Rady_Miejskiej_Cieszyna_z_dnia_30_grudnia_2015_r.pdf

  2. UCHWAŁA NR XVII/146/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyna

    http://um.cieszyn.pl/smieci/files/Uchwala_Nr_XVII-146-15_Rady_Miejskiej_Cieszyna_z_dnia_30_grudnia_2015_r.pdf

 

W PSZOK można również pobrać kody kreskowe oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)