Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Taryfy i cenniki

Tryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cieszyn:

W związku z wejściem w życie 12 grudnia 2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz 2180), taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cieszyn pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny i przedstawia się następujaco:

Wysokość ceny za odprowadzanie 1m3 ścieków dla wszystkich odbiorców usługi na terenie gminy Cieszyn  wynosi: 7,22  zł  netto  +  8%  VAT  tj.  7,80  zł  brutto.

 

Uzgodnienia techniczne, odbiór techniczny podłączeń, dorywczy nadzór techniczny:

Usługi dodatkowe:

 

Plombowanie podlicznika:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)