Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Inspektor ds. technicznych

Dział Gospodarki Ściekami

Stanowisko: Inspektor ds. technicznych

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjny system nagród,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • terminową wypłatę wynagrodzenia.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek inżynieria sanitarna),
 • doświadczenie w zakresie projektowania i budowy kanalizacji,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz w zakresie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych na inwestycje,
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS OFFICE,
 • niekaralność,
 • punktualność, dokładność, sumienność, uczciwość i odpowiedzialność,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu AUTO CAD,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemów zarządzania np.: środowiskowego,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie przebiegu sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Cieszyna, wykonywanie uzgodnień branżowych,
 • wydawanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Zakładu,
 • załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę lub remonty kanalizacji,
 • załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z budową, przebudową oraz remontami kanalizacji (m.in. uzgodnienia branżowe, zgody własnościowe, decyzje administracyjne, pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót),
 • sporządzanie sprawozdań i ankiet np.: w zakresie długości sieci oraz długości i ilości przyłączy kanalizacyjnych itp.,
 • opracowanie dokumentów z zakresu systemu zarządzania środowiskowego,
 • wykonywanie przeglądów dokumentów z zakresu systemu zarządzania środowiskowego w celu efektywnego funkcjonowania wdrożonych rozwiązań oraz ciągłe jego doskonalenie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych o przesłanie listu motywacyjnego oraz wypełnionego kwestionariusz osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.zgk.cieszyn.pl) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

 ul. Słowicza 59

43-400 Cieszyn

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania tylko z wybranymi osobami.

 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH PRACOWNIKÓW.

Jesteśmy Spółką ze 100% udziałem Gminy Cieszyn. Dbałość o pracownika jest naszym priorytetem. Przestrzegamy prawa pracy i doceniamy pracowników pomagających się nam rozwijać.

 

Abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w przyszłości w kolejnych procesach rekrutacyjnych do powyższych dokumentów proszę dołączyć podpisaną następującą klauzulę:

Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie z dnia … do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ………. . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780 (dalej Administrator Danych); 
 • Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100; 
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu; 
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia; 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji; 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3; 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe