Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Informacja o osadach ściekowych z oczyszczalni

03-07-2020

                                                                            Widok części oczyszczalni

 

W związku z tym, że w ostatnich tygodniach część mieszkańców zwróciła uwagę na pojawiający się okresowo nieprzyjemny zapach w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Motokrosowej wyjaśniamy, że w przeszłości firma zewnętrzna, zgodnie z umową, odbierała i wywoziła osady z terenu oczyszczalni w sposób ciągły, tzn. codziennie w dni robocze. Osad wykorzystywany był do prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, która obowiązywała do 12 września 2019 r., później  nie została ona jednak przedłużona. Inne firmy odmówiły przyjęcia osadów z uwagi na wyczerpane limity, zgodnie z przyznanymi im pozwoleniami. W związku z brakiem możliwości transportu osadów ściekowych do dotychczasowego odbiorcy osadów, podjęto decyzję o stosowaniu osadów w rolnictwie do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Obecnie odbiór osadów ściekowych z oczyszczalni odbywa się okresowo po wykonaniu badań osadów i gruntów, na których mają być stosowane oraz dokonaniu wszelkich formalności z tym związanych. W ostatnim czasie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. intensywne opady deszczu niemożliwy stał się odbiór osadów z oczyszczalni i wjazd z nimi na pola. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe działania w tym zakresie i przeprasza za uciążliwości zapachowe z tym związane, które potęguje parna i burzowa pogoda. Jednocześnie podejmowane są starania neutralizacji zapachu i mamy nadzieję, że podjęte czynności pozwolą na zniwelowanie uciążliwości dla mieszkańców. Równocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że oczyszczalnia działa prawidłowo i dopuszczalne parametry w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Olzy nie są przekroczone. Umowa z dotychczasowym odbiorcą obowiązuje do końca roku 2020. W kolejnym postępowaniu przetargowym będziemy zabiegać o to, by odbiór osadów z oczyszczalni ponownie odbywał się w sposób ciągły.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe