Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Zaproszenie do rokowań

30-08-2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zaprasza do rokowań w sprawie zawarcia umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej wiatą o konstrukcji stalowej.

1. Przedmiotem rokowań jest uzgodnienie istotnych warunków umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Łukowej, oznaczonej jako działka 20/1 obręb 29 o powierzchni 0,0582 ha, zapisanej w KW BB1C/00052582/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie zabudowanej wiatą o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 248 m2.

2. Cena minimalna netto: 55 000,00 zł* (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), płatna w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – wpłata całości ceny sprzedaży powiększonej o ewentualne podatki i inne daniny publiczne związane z zawarciem przedmiotowej umowy (np. podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych itp.) będzie warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

* ostatecznie skutki podatkowe zostaną określone przez zbywającego zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży

3. Przedmiot rokowań można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem ZGK w Cieszynie Sp. z o.o., tel. 33 4794100.

4. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach:

  • otwarcie złożonych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w obecności wszystkich uczestników i ich weryfikacja – odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. o godz. 830
  • część ustna rokowań indywidualnych odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. od godz. 915 – przy czym w tej części rokowań wezmą udział wyłącznie osoby/podmioty zaproszone przez Komisję ds. rokowań.

Członkowie Komisji przed przystąpieniem do części ustnej rokowań sprawdzą tożsamość wszystkich osób przystępujących do rokowań.

Bezpośrednio po otwarciu i weryfikacji złożonych odpowiedzi Komisja ds. rokowań poinformuje ustnie, którzy uczestnicy zostali dopuszczeni do ustnej części rokowań. O ostatecznym wyniku rokowań Komisja poinformuje ustnie uczestników dopuszczonych do części ustnej bezpośrednio po jej zakończeniu.

5. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

  • złożenie przez uczestnika w zamkniętej kopercie odpowiedzi na rokowania z dopiskiem: „Odpowiedź na zaproszenie do rokowań na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy ul. Łukowej” w terminie do 19 września 2018 r. do godz. 1400 (sekretariat, pokój nr 6 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn) zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6; za datę złożenia przyjmuje się dzień doręczenia do ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.,
  • stawienie się uczestnika w terminie i miejscu ich przeprowadzenia,
  • przedłożenie dokumentu tożsamości względnie innych dokumentów zgodnie z którymi osoba może reprezentować uczestnika będącego jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną bądź osobą prawną.

6. Odpowiedź powinna zawierać:

1a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania

albo

1b) firmę i siedzibę uczestnika;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami rokowań określonymi w niniejszym zaproszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oświadczenie, że znany jest uczestnikowi stan przedmiotu rokowań i nie wnosi z tytułu stanu nieruchomości żadnych zastrzeżeń;

5) oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej rokowaniami.

6) dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej odpowiedź do działania w imieniu uczestnika,

7) proponowaną cenę (nie niższą niż cena minimalna),

8) oświadczenie, iż w przypadku zawarcia umowy uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, podatki związane ze sprzedażą itp.)

9) oświadczenie, iż w przypadku ustalenia w trakcie części ustnej rokowań indywidualnych wszystkich istotnych warunków umowy sprzedaży uczestnik wpłaci w kasie Spółki, nie później aniżeli w chwili, ustalenia wszystkich istotnych warunków umowy sprzedaży, opłatę rezerwacyjną w wysokości 500 zł (pięćset złotych), która będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

7. Uczestnicy, uczestnicząc w rokowaniach powinni posiadać następujące dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:

1a) wydruk z centralnej  ewidencji  działalności  i  informacji  gospodarczej dotyczącego oferenta;

    albo

1b) aktualny odpis z KRS z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia odpowiedzi;

2) umowę spółki oraz stosowna uchwałę wspólników  – w przypadku spółki osobowej posiadającej zdolność prawną (np. spółka jawna);

3) spółka prawa handlowego w przypadkach określonych w art. 229 i 230 KSH zobowiązana jest przedłożyć uchwałę wspólników,

4) spółka prawa handlowego w przypadkach określonych w art. 228 i 393 KSH zobowiązana jest przedłożyć  uchwałę  wspólników  lub  jeśli  umowa/statut  stanowi  inaczej,  uchwałę  właściwego organu spółki oraz podpisany przez wszystkich członków zarządu tekst jednolity obowiązującej umowy/statutu,

5) cudzoziemcy,  wobec  których  ustawa  z  dnia  24  marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców formułuje wymóg posiadania zezwolenia na nabycie nieruchomości zobowiązani są przedstawić promesę wydania zezwolenia ważną, co najmniej przez okres związania odpowiedzią,

8. Spółka zastrzega sobie prawo do przerwania, zakończenia lub unieważnienia postępowania w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie uczestników oraz na swojej stronie internetowej. Z tego tytułu nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Spółki, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.

9. Zawarcie umowy nastąpi w formie aktu notarialnego. Uczestnik rokowań, z którym w wyniku przeprowadzonych rokowań spółka będzie gotowa zawrzeć umowę sprzedaży zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

Organizator rokowań: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

ul. Słowicza 59

43-400 Cieszyn

tel. 33 4794100

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe