Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Oczyszczalnia ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie

Ścieki dopływają do oczyszczalni kanalizacją sanitarną i ogólnospławną. Dowożone są również wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej.

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. W ciągu roku oczyszcza ona około 3 250 000 m3 ścieków dopływających systemem kanalizacyjnym m. Cieszyna.

Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach:

  1. etap mechanicznego oczyszczania polega na usunięciu ze ścieków dużych, stałych zanieczyszczeń (na kratach i sitach) oraz piasku (na piaskowniku),
  2. biologiczne oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem pierwiastków biogennych (chodzi głównie o usunięcie ze ścieków azotu i fosforu) odbywa się w tzw. bioreaktorach, gdzie ścieki mają stały kontakt (pełne wymieszanie) z osadem czynnym.

Osad czynny to mieszanina mikroorganizmów (z dominacją bakterii), które przebywając w naprzemiennych strefach beztlenowych i tlenowych rozkładają i usuwają ze ścieków zanieczyszczenia, które są ich pokarmem.

Po zakończeniu procesów biologicznych następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków w osadnikach wtórnych, skąd nadmiar osadu (osad nadmierny) jest kierowany do dalszej przeróbki, mającej na celu odwodnienie osadu (w części osadowej oczyszczalni), a część jako tzw. osad recyrkulowany wraca na początek części biologicznej, by rozpocząć kolejny cykl oczyszczania ścieków.

Przeróbka osadu polega na odwodnieniu osadu poprzez jego zagęszczenie, następnie sprasowanie przy użyciu środków chemicznych. Tak przerobiony osad odbierany jest przez zewnętrzną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia.

Prawidłową pracę oczyszczalni oraz uzyskiwanie w ściekach na odpływie stężeń zanieczyszczeń w granicach wartości dopuszczalnych zapewnia system automatycznej kontroli (poprzez program komputerowy) i sterowania procesami technologicznymi (dzięki zainstalowanym urządzeniom pomiarowym tj.: przepływomierze, sondy redox, pH i mętności). Ponadto przebieg procesów oczyszczania ścieków na bieżąco jest kontrolowany przez własne laboratorium.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe