Oferty pracy

Operator-kierowca-kanalarz

15kwiecień 2024

Dział Gospodarki Ściekami

  1. Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • system nagród kwartalnych i rocznych,
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • pracę w zgranym zespole pracowników.

  2. Zakres obowiązków:

  • obsługa samochodów do udrażniania i czyszczenia kanalizacji lub dostawczego,
  • obsługa samochodu asenizacyjnego,
  • usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej poprzez udrażnianie zatkanych odcinków kanalizacji,
  • czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
  • czyszczenie zbiorników przepompowni i syfonów na kanalizacji,
  • wykonywanie drobnych napraw na sieci kanalizacyjnej,
  • dbałość o powierzone mienie.

  3. Wymagania podstawowe:

  • ważne prawo jazdy kategorii B i C,
  • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m,
  • punktualność, dokładność, sumienność, uczciwość i odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w zespole.

  4. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku ze strony internetowej Spółki: zgk.cieszyn.pl lub w siedzibie Spółki).

  Osoby zainteresowane i spełniające nasze warunki prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59.

  Abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w przyszłości w kolejnych procesach rekrutacyjnych do powyższych dokumentów proszę dołączyć podpisaną następującą klauzulę:

  Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie z dnia … do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ………. . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780 (dalej Administrator Danych);
  • Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100;
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

  LINKI

  POLECANE MIEJSCA