Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Podłączenie do kanalizacji

Krok 1 - Uzyskanie wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

 

O uzyskanie wstępnej informacji o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej możesz wystąpić, jeśli chcesz:

 • dowiedzieć się, czy nieruchomość usytuowana jest w terenie uzbrojonym w miejską sieć kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej;
 • otrzymać decyzję o warunkach zabudowy.

Aby uzyskać wstępną informację o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w naszym Zakładzie wypełniony wniosek.

Prosimy pamiętać, by do wniosku dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną nieruchomością objętą wnioskiem.

Zlecenie (na opracowanie wstępnej informacji technicznej w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej) należy:

 • złożyć w naszym Zakładzie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00):
  • Cieszyn, ul. Motokrosowa 27 (Oczyszczalnia Ścieków) pok. nr 10 -  Dział Gospodarki Ściekami;
  • Cieszyn, ul. Słowicza 59;

lub

 • przesłać:
  • pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn;
  • drogą elektroniczną na adres: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

Wydanie wstępnej informacji technicznej jest bezpłatne.

 

Krok 2 - Uzyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 

O wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinieneś wystąpić do naszego Zakładu, jeśli planujesz:

 • budowę nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego albo projektowanego budynku;
 • przebudowę lub modernizację istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

Aby uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w naszym Zakładzie wypełniony wniosek.

Prosimy pamiętać, by do wniosku dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną nieruchomością, objętą wnioskiem.

 

Zlecenie (na opracowanie wstępnej informacji technicznej w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjne) należy:

 • złożyć w naszym Zakładzie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00):
  • Cieszyn, ul. Motokrosowa 27 (Oczyszczalnia Ścieków) pok. nr 10 -  Dział Gospodarki Ściekami,
  • Cieszyn, ul. Słowicza 59

lub

 • przesłać:
  • pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn;
  • drogą elektroniczną na adres: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub przebudowy istniejącego przyłącza jest bezpłatne.

Uwaga!

W przypadku gdy teren nieruchomości podłączanej do kanalizacji jest uzbrojony w miejską kanalizację sanitarną  / ogólnospławną (nie ma konieczności rozbudowy sieci), kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej (Krok 3).

Jeśli teren nieruchomości nie jest uzbrojony w miejską kanalizację sanitarną zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości, na której usytuowana jest / będzie przedmiotowy  budynek. Budowę kanalizacji poza granicą swojej nieruchomości można realizować wg jednej z dwóch niżej opisanych procedur.

 1. W ramach tzw. programu Inicjatyw Inwestycyjnych. Program polega na budowie infrastruktury przez Gminę przy udziale finansowym Przedsiębiorców / Osób Prawnych / Mieszkańców, zainteresowanych jej realizacją. Bliższe dane na ten temat można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro).
 2. Staraniem i na koszt Właściciela nieruchomości. Poprzez budowę urządzenia kanalizacyjnego podlegającego odpłatnemu przejęciu przez nasz Zakład lub Gminę Cieszyn. Odpłatne przejęcie urządzenia kanalizacyjnego odbywa się na warunkach określonych w "Umowie warunkowej sprzedaży urządzenia kanalizacyjnego" zawartej pomiędzy Właścicielem a naszym Zakładem / Gminą Cieszyn przed przystąpieniem do realizacji kanalizacji.

 

Krok 4 - Budowa przyłącza.

Budowę przyłącza realizuje na własny koszt osoba, ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Zalecamy, by roboty, a zwłaszcza włączenie do studzienki istniejącej  lub zabudowę nowej studni na kanale miejskim, były wykonywane przez uprawnionego - w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych Wykonawcę. Dopuszczamy również możliwość realizacji budowy systemem gospodarczym.

Włączenie do kanalizacji należy realizować pod nadzorem pracowników naszego Zakładu.

Po wykonaniu przyłącza należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

 

Krok 5  - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza.

Po otrzymaniu od geodety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z klauzulacją*, należy dostarczyć ją do naszego Zakładu -Działu Gospodarki Ściekami (ul. Motokrosowa 27) wraz z wypełnionym wnioskiem o odbiór przyłacza kanalizacyjnego. Wówczas nasi pracownicy dokonają odbioru technicznego wykonanych robót. Odbiór zostanie przeprowadzony w uzgodnionym z Państwem terminie.

Zostanie również sporządzony protokół techniczny potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej m. Cieszyna.

*tzn. z informacją, że inwentaryzacja przyłącza została wprowadzona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Krok 6   - Podpisanie umowy na odbiór ścieków.

Ostatnim krokiem związanym z budową przyłącza jest zawarcie umowy na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych m. Cieszyna.

Aby zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków należy złożyć w naszym Zakładzie - Dziale Gospodarki Ściekami (ul. Motokrosowa 27) wypełniony wniosek .

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 110.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe