Czcionka:
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Telefon +48 33 479 41 00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Pracownik Zakładu Pogrzebowego i Działu Cmentarzy

Pracownik Zakładu Pogrzebowego i Działu Cmentarzy

 

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- pełne wynagrodzenie – do 10 dnia każdego miesiąca,

- system nagród kwartalnych i rocznych,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

1. Zakres obowiązków:

- prace porządkowe na cmentarzach, m. in. pielęgnacja zieleni, koszenie trawy, wywóz odpadów z terenu cmentarzy, odśnieżanie, grabienie liści,

- gotowość do eksportacji osób zmarłych (przewiezienie z domu do chłodni),

- przewóz osób zmarłych do krematorium w celu spopielenia,

- wykopanie grobu do pochówku lub ewentualnie otwarcie i zamknięcie grobowca,

- przeprowadzanie ekshumacji,

- porządkowanie miejsc w grobowcu po okresie mineralizacji,

- obsługa ceremonii pogrzebowej, w tym np. ubranie i kosmetyka osób zmarłych,

- bieżące remonty infrastruktury cmentarnej, m. in. naprawa ogrodzenia, utwardzanie alejek.

 

2. Wymagania:

- czynne prawo jazdy kat. B,

- dyspozycyjność,

- kultura osobista.

 

3Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku ze strony internetowej Spółki: zgk.cieszyn.pl lub w siedzibie Spółki).

 

Osoby zainteresowane i spełniające nasze warunki prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59.

Abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w przyszłości w kolejnych procesach rekrutacyjnych do powyższych dokumentów proszę dołączyć podpisaną następującą klauzulę:

Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie z dnia … do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ………. . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780 (dalej Administrator Danych);
  • Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100;
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Kontakt

tel. +48 33 479 41 00


NIP 548 260 67 54

REGON: 241423780

KRS: 0000347288

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny