Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

System Zarządzania Środowiskowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. wdraża System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o wymagania normy PN-EN-ISO14001:2015. Celem funkcjonowania Systemu Zarządzania w Spółce jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który pozwoli na:

 • umocnienie zaufania Klientów do ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. jako Spółki gwarantującej najwyższą jakość, terminowość i ciągłość realizowanych usług, przy pełnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i bhp,
 • profesjonalną obsługę Klientów.

SZŚ został wdrożony i funkcjonuje w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie z zatwierdzoną Polityką Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

 

 Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa    (wersja dla niewidomych)

 

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskiem w ZGK w Cieszynie Sp. z o. o. obejmuje:

 • Zarząd Spółki mieszczący się przy ul. Słowiczej 59 w zakresie zarządzania działalnością Spółki oraz obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej w zakresie działalności Działu Gospodarki Ściekami;
 • Dział Gospodarki Ściekami przy ul. Motokrosowej 27, w tym:
  • Referat Oczyszczalni Ścieków – obejmujący oczyszczanie ścieków dopływających do oczyszczalni i odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Olzy, wykonywanie analiz ścieków i osadów ściekowych, przyjmowanie nieczystości ciekłych przywożonych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi do zlewni, produkcja energii z paneli fotowoltaicznych;
  • Referat Sieci Kanalizacyjnych – eksploatacja, modernizacja oraz remonty kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, eksploatacja 14 przepompowni ścieków i 1 tłoczni ścieków, wykonywanie usług udrażniania oraz czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanalizacji, wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych,
  • Referat Gospodarki Odpadami – prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cieszynie, administrowanie i monitorowanie dwóch zamkniętych składowisk odpadów.

W wyniku przeprowadzonej pceny zostały ustalone nastepujące znaczące aspekty środowiskowe: 

 • zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Olzy, 
 • infiltracja ścieków do gruntu w wyniku awarii - rozszelnienia urządzeń kanalizacyjnych,     
 • wytwarzanie odpadów (skratki, zawartość piaskowników, ustabilizowane komunalne osady ściekowe),     
 • zużycie energii elektrycznej,    
 • zużycie energii cieplnej,  
 • emisja hałasu.

 

Księga Systemu Zarządzania Środowiskowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. oraz pozostałe dokumenty obowiązujące w Spółce w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego znajdują sie u Pełmomocnika ds. SZŚ, Sylwii Rymorz.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe