Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Taryfy i cenniki

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer GL.RET.070.7.175.2018.EK z dnia 16 maja 2018r. zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat.

W związku z ogłoszeniem w dniu 15 czerwca 2018 r. w/w decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 23 czerwca 2018r., na terenie gminy Cieszyn będzie obowiązywała następująca taryfa:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o. będzie stosować taryfę jednolitą o strukturze jednoczłonowej składającą się z ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków. Przyjęto jedną grupę taryfową obejmującą wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków mających siedzibę na terenie gminy Cieszyn.

Tabela 1. Cena za odbiór ścieków w okresie obowiązywania taryfy od 1 do 12 miesiąca (od 23.06.2018 r. do 22.06.2019 r.)

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena [zł]

jednostka miary

netto

VAT 8 %

z VAT

1

2

3

4

5

6

wszyscy odbiorcy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,25

0,66

8,91

zł/m3

 

Tabela 2. Cena za odbiór ścieków w okresie obowiązywania taryfy od 13 do 24 miesiąca (od 23.06.2019 r. do 22.06.2020 r.)

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena [zł]

jednostka miary

netto

VAT 8 %

z VAT

1

2

3

4

5

6

wszyscy odbiorcy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Cieszyn

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,77

0,70

9,47

zł/m3

 

Tabela 3. Cena za odbiór ścieków w okresie obowiązywania taryfy od 25 do 36 miesiąca (od 23.06.2020 r. do 22.06.2021 r.)

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena [zł]

jednostka miary

netto

VAT 8 %

z VAT

1

2

3

4

5

6

wszyscy odbiorcy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Cieszyn

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,89

0,71

9,60

zł/m3

 

Obliczanie należności netto za korzystanie z usług odprowadzania ścieków polega na mnożeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym przez cenę określoną w powyższej tabeli w kolumnie nr 3. Do ceny określonej w kol. 3, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8 %, którego wysokość została określona odrębnymi przepisami w Ustawie o VAT.

 

 

 Pozostałe Cenniki

Uzgodnienia techniczne, odbiór techniczny podłączeń, dorywczy nadzór techniczny:

Usługi dodatkowe:

 

Plombowanie podlicznika:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe