Deklaracja dostępności

01styczeń 2024

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2023 poz. 82), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://zgk.cieszyn.pl/.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zgk.cieszyn.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-17 na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Tomasik, e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 33 479 41 00. Drogą elektroniczną można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  – budynek przy ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn – siedziba Spółki:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Architektura budynku umożliwia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, analogicznie obszary kontroli. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Korytarze pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób ze szczególnymi potrzebami do biur znajdujących się na parterze. W przypadku konieczności skorzystania z obsługi biur znajdujących się na piętrze pracownik ma możliwość obsługi klienta w Sali narad na parterze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Korytarz na parterze pozbawiony jest architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  Budynek w najbliższym otoczeniu nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), jednakże istnieje możliwość wjazdu osób ze szczególnymi potrzebami na teren placu manewrowego i zaparkowania bezpośrednio przy budynku administracyjnym.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Aktualnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.
 7. Informacje uzupełniające.
  Osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać telefonicznie (tel. 33 4794100) lub elektronicznie drogą mailową: zgk@zgk.cieszyn.pl lub przez ePUAP.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  – budynek przy ul. Motokrosowej 27, 43-400 Cieszyn – Dział Gospodarki Ściekami:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed głównym wejściem znajduje się chodnik z kostki brukowej. Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody z barierkami po obu stronach. Brak windy i pochylni. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Istnieje możliwość wyjścia pracowników do osoby ze szczególnymi potrzebami w celu załatwienia sprawy.  
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Biura przeznaczone do obsługi klientów znajdują się na parterze budynku nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Obszar korytarza pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom ze szczególnymi potrzebami. W przemieszczaniu się osobom ze szczególnymi potrzebami po budynku pomagają pracownicy.
 3.  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, windę informacje głosowe oraz pętle indukcyjne.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  Budynek w najbliższym otoczeniu nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na dwóch pierwszych miejscach znajdujących się przy wejściu do budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Aktualnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.
 2. Informacje uzupełniające.
  Osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać telefonicznie (33 8515535) lub elektronicznie drogą mailową: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl lub przez ePUAP.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  – budynek przy ul. Katowickiej 34, 43-400 Cieszyn – Dział Cmentarzy:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Architektura budynku nie umożliwia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, analogicznie obszary kontroli. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Brak dostępności. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Brak dostosowania.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Parking stanowi własność skarbu państwa.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Aktualnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.
 7. Informacje uzupełniające.
  Osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe dotyczące spraw związanych z działalnością cmentarzy komunalnych w Cieszynie (tel. 33 8521136) mogą załatwiać telefonicznie lub elektronicznie drogą mailową: cmentarze@zgk.cieszyn.pl lub przez ePUAP.

Dane teleadresowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

adres e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl

nr tel.: 33 479 41 00.

LINKI

POLECANE MIEJSCA