Ochrona danych osobowych

01styczeń 2024

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54, REGON: 241423780, zwana dalej „Administratorem Danych”;

2. Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100;

3. Administrator chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jako Administrator Danych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

a) w celu realizacji zawartych umów pomiędzy Administratorem Danych, a Panią/Panem i realizacji postanowień tych umów oraz realizacji innych zleconych usług świadczonych przez Administratora na innej podstawie niż umowa na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

b) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych – należytego wypełnienia zadań wynikających z przepisów prawa:

  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) w związku z zawarciem umowy na odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w tym do:
  • świadczenia usług nie objętych umową na odprowadzanie ścieków koniecznych do realizacji zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawierania umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Administratora;
  •  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
  •  Ustawy z dnia 31 stycznia o 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
  •  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DZ. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;

c) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce, na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 164 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;

d) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO;

e) w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych dla analiz finansowych dotyczących Spółki na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

ODBIORCY DANYCH

1. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jako jednostki zajmującej się zbiorowym odprowadzaniem ścieków, obsługą komunikacji miejskiej, utrzymaniem cmentarzy opiera się na przepisach prawa.

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Spółkę.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zawartych umów i innych usług świadczonych przez Spółkę: 

  1. będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd);
  2.  inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartych umów lub innych usług świadczonych przez Spółkę w ramach wykonywanych zadań publicznych (np. Burmistrz Miasta Cieszyna, wydziały Urzędu Miasta Cieszyna, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Budowlany);
  3. mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora Danych (podmioty przetwarzające), w związku z prawidłową realizacją zawartych umów lub innych usług świadczonych przez Administratora Danych (dostawcy usług IT, podmioty świadczące: usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi prawne).

4. Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE), ani do organizacji międzynarodowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą profilowane tzn. nie będą podlegały w żadnej formie zautomatyzowanemu lub niezautomatyzowanemu przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celów, dla realizacji, których zostały zebrane i wynika z przepisów obowiązującego prawa.

2. Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do przekazanych Administratorowi Pani/Pana danych w każdym czasie oraz otrzymania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz uzupełnienia ich w przypadkach określonych w art. 16 RODO;

b) żądania usunięcia danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

c) do przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO.

2. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.

Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator Danych zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora Danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora Danych.

LINKI

POLECANE MIEJSCA