Oferty pracy

Kierowca autobusu

01styczeń 2024

Dział Komunikacji Miejskiej

Stanowisko: kierowca autobusu

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • równoważny system pracy – brak PCP,
 • pracę w systemie dwuzmianowym zgodnie z ustalonym grafikiem,  
 • atrakcyjny system nagród,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakres obowiązków dla kierowców autobusów:

 • bezpieczny przewóz pasażerów,
 • prowadzenie autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz ustalonym rozkładem jazdy,
 • dbałość o powierzone mienie oraz prawidłowa eksploatacja autobusów,

Wymagania dla kierowców autobusów:

 • ważne prawo jazdy kategorii D,
 • oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • punktualność i odpowiedzialność,
 • opanowanie i odporność na stres,
 • zorientowanie na pasażera.

Z nami  możesz uzyskać uprawnienia do kierowania autobusami – proponujemy:

 • współfinansowanie kursu wraz z pierwszym egzaminem (50% płatne przez pracownika po zatrudnieniu, potrącane z wynagrodzenia przez okres 36 miesięcy, pozostałe 50% zostanie umorzone po przepracowaniu 36 miesięcy),
 • szkolenie w zakresie teoretycznym i praktycznym w sprawdzonej szkole jazdy,
 • krótki okres przeprowadzenia szkolenia,
 • uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
 • udostępnienie wszystkich niezbędnych materiałów do nauki,
 • wymagania:
 • prawo jazdy kat. B lub C,
 • PKK generowany przez Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • znajomość topografii Cieszyna i okolicznych Gmin obsługiwanych przez cieszyńską komunikację miejską.

Serdecznie zapraszamy do współpracy Panie, które posiadają prawo jazdy kat. D lub chciałyby zdobyć nowe uprawnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie lub dostarczenie CV oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk do pobrania) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn.

Telefon: 33 4794100

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do kierowania autobusami z naszym dofinansowaniem wypełniają również dodatkowo formularz.

Abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w przyszłości w kolejnych procesach rekrutacyjnych do powyższych dokumentów proszę dołączyć podpisaną następującą klauzulę:

Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie z dnia … do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ………. . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780 (dalej Administrator Danych);
 • Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

LINKI

POLECANE MIEJSCA