KANALIZACJA

Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna

26marzec 2024

Informacje dotyczące pracy oczyszczalni ścieków, etapów oczyszczania ścieków, sieci kanalizacyjnej, itp.

Zdjęcie oczyszczalni ścieków

Ścieki dopływają do oczyszczalni kanalizacją sanitarną i ogólnospławną. Dowożone są również wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej.

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. W ciągu roku oczyszcza ona około 3 250 000 m3 ścieków dopływających systemem kanalizacyjnym m. Cieszyna.

Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach:

  1. etap mechanicznego oczyszczania polega na usunięciu ze ścieków dużych, stałych zanieczyszczeń (na kratach i sitach) oraz piasku (na piaskowniku),
  2. biologiczne oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem pierwiastków biogennych (chodzi głównie o usunięcie ze ścieków azotu i fosforu) odbywa się w tzw. bioreaktorach, gdzie ścieki mają stały kontakt (pełne wymieszanie) z osadem czynnym.

Osad czynny to mieszanina mikroorganizmów (z dominacją bakterii), które przebywając w naprzemiennych strefach beztlenowych i tlenowych rozkładają i usuwają ze ścieków zanieczyszczenia, które są ich pokarmem.

Po zakończeniu procesów biologicznych następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków w osadnikach wtórnych, skąd nadmiar osadu (osad nadmierny) jest kierowany do dalszej przeróbki, mającej na celu odwodnienie osadu (w części osadowej oczyszczalni), a część jako tzw. osad recyrkulowany wraca na początek części biologicznej, by rozpocząć kolejny cykl oczyszczania ścieków.

Przeróbka osadu polega na odwodnieniu osadu poprzez jego zagęszczenie, następnie sprasowanie przy użyciu środków chemicznych. Tak przerobiony osad odbierany jest przez zewnętrzną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia.

Prawidłową pracę oczyszczalni oraz uzyskiwanie w ściekach na odpływie stężeń zanieczyszczeń w granicach wartości dopuszczalnych zapewnia system automatycznej kontroli (poprzez program komputerowy) i sterowania procesami technologicznymi (dzięki zainstalowanym urządzeniom pomiarowym tj.: przepływomierze, sondy redox, pH i mętności). Ponadto przebieg procesów oczyszczania ścieków na bieżąco jest kontrolowany przez własne laboratorium.

Sieć kanalizacyjna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Cieszyna o łącznej długości 228,46 km (stan na 31.12.2022 r.), w tym:

  • sieci ogólnospławne –  11,0 km
  • sieci sanitarne – 183,8 km
  • podłączenia kanalizacyjne – 35,4 km

W eksploatacji Zakładu pozostaje również 16 przepompowni ścieków.

LINKI

POLECANE MIEJSCA