Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Taryfa i cenniki

Informacja dla Klientów w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat
na terenie gminy Cieszyn
.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer GL.RZT.70.99.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat.

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 maja 2021 r. w/w decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 22 maja 2021 r., na terenie gminy Cieszyn będzie obowiązywała następująca taryfa:

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o. będzie stosować taryfę niejednolitą o strukturze jednoczłonowej składającą się z ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej. Spółka dokonała podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

  1. Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn.
  2. Grupa 2 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn z przemysłu cukierniczego (produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych).

 

Tabela 1. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca (od 22.05.2021 r. do 21.05.2022 r. )

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto [zł]

Jednostka miary

1

Grupa 1

cena za 1m3

ścieków

9,25

zł/m3

2

Grupa 2

27,75

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca(od 22.05.2022 r. do 21.05.2023 r. )

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto [zł]

Jednostka miary

1

Grupa 1

cena za 1m3

ścieków

9,58

zł/m3

2

Grupa 2

28,71

 

Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca (od 22.05.2023 r. do 21.05.2024 r. )

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto [zł]

Jednostka miary

1

Grupa 1

cena za 1m3

ścieków

9,77

zł/m3

2

Grupa 2

29,28

 

Do ceny określonej w kolumnie 3, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

 

 

 Pozostałe Cenniki

Uzgodnienia techniczne, dorywczy nadzór techniczny:

Usługi dodatkowe:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe