Strefa klienta - KANALIZACJA

Podłączenie do kanalizacji

01styczeń 2024

Krok 1 – Uzyskanie wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

O uzyskanie wstępnej informacji o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej możesz wystąpić, jeśli chcesz:

 • dowiedzieć się, czy nieruchomość usytuowana jest w terenie uzbrojonym w miejską sieć kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej;
 • otrzymać decyzję o warunkach zabudowy.

Aby uzyskać wstępną informację o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w naszym Zakładzie wypełniony wniosek:

Prosimy pamiętać, by do wniosku dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną nieruchomością objętą wnioskiem.

Wydanie wstępnej informacji technicznej jest bezpłatne.

Krok 2 – Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

O wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinieneś wystąpić do naszego Zakładu, jeśli planujesz:

 • budowę nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego albo projektowanego budynku;
 • przebudowę lub modernizację istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w naszym Zakładzie wypełniony wniosek:

Prosimy pamiętać, by do wniosku dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną nieruchomością objętą wnioskiem oraz planowaną trasa przyłącza sanitarnego do budynku.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub przebudowy istniejącego przyłącza jest bezpłatne.

Uwaga!

W przypadku gdy teren nieruchomości podłączanej do kanalizacji jest uzbrojony w miejską kanalizację sanitarną  / ogólnospławną (nie ma konieczności rozbudowy sieci), kolejnym krokiem jest budowa przyłącza sanitarnego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia (Krok 3).

Jeśli teren nieruchomości nie jest uzbrojony w miejską kanalizację sanitarną zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej. Budowę kanalizacji poza granicą swojej nieruchomości można realizować wg jednej z dwóch niżej opisanych procedur.

 1. W ramach tzw. programu Inicjatyw Inwestycyjnych. Program polega na budowie infrastruktury przez Gminę przy udziale finansowym Przedsiębiorców / Osób Prawnych / Mieszkańców, zainteresowanych jej realizacją. Bliższe dane na ten temat można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro).
 2. Staraniem i na koszt Właściciela nieruchomości. Poprzez budowę urządzenia służącego do odprowadzania ścieków podlegającego odpłatnemu przejęciu przez nasz Zakład lub Gminę Cieszyn. Odpłatne przejęcie kanalizacji odbywa się na warunkach określonych w „Umowie warunkowej sprzedaży urządzenia służącego do odprowadzenia ścieków” zawartej pomiędzy Właścicielem nieruchomości, a naszym Zakładem / Gminą Cieszyn przed przystąpieniem do realizacji kanalizacji.

Krok 3 – Budowa przyłącza.

Przyłącze buduje na własny koszt Inwestor. Zalecamy, by roboty, a zwłaszcza włączenie do studzienki istniejącej  lub zabudowę nowej studni na kanale miejskim, były wykonywane przez uprawnionego – w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych Wykonawcę. Dopuszczamy również możliwość realizacji budowy systemem gospodarczym.

Włączenie do kanalizacji należy realizować pod nadzorem pracowników naszego Zakładu.

Po wykonaniu przyłącza należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Krok 4  – Odbiór techniczny przyłącza.

Po otrzymaniu od geodety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, należy dostarczyć ją do naszego Zakładu – Działu Gospodarki Ściekami (ul. Motokrosowa 27) wraz z wypełnionym wnioskiem o odbiór przyłącza kanalizacyjnego. Wówczas nasi pracownicy dokonają (w uzgodnionym z Państwem terminem) odbioru technicznego wykonanych robót.

Zostanie również sporządzony protokół techniczny potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej m. Cieszyna:

Odbiór techniczny przyłącza dokonywany jest bezpłatnie. 

Krok 5 – Podpisanie umowy na odbiór ścieków.

Ostatnim krokiem związanym z budową przyłącza jest zawarcie umowy na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych m. Cieszyna.

Aby zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków należy złożyć w naszym Zakładzie wypełniony wniosek:

Wszystkie ww. dokumenty (wnioski) należy:

 • złożyć w naszym Zakładzie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00):
  • Cieszyn, ul. Motokrosowa 27 (Oczyszczalnia Ścieków) pok. nr 10
  • Cieszyn, ul. Słowicza 59

      lub

 • przesłać:
  • pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn;
  • drogą elektroniczną na adres: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 110.

LINKI

POLECANE MIEJSCA