ZGK CIESZYN

System Zarządzania Środowiskowego

01styczeń 2024

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. wdrożony został System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o wymagania normy PN-EN-ISO14001:2015.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. wdrożony został System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o wymagania normy PN-EN-ISO14001:2015. Celem funkcjonowania Systemu Zarządzania w Spółce jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który pozwoli na:

 • umocnienie zaufania Klientów do ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. jako Spółki gwarantującej najwyższą jakość, terminowość i ciągłość realizowanych usług, przy pełnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i bhp,
 • profesjonalną obsługę Klientów.

SZŚ funkcjonuje w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie z przyjętą i zatwierdzoną Polityką Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskiem w ZGK w Cieszynie Sp. z o. o. obejmuje:

 • Zarząd Spółki mieszczący się przy ul. Słowiczej 59 w zakresie zarządzania działalnością Spółki oraz obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej obejmujące funkcjonowanie Działu Gospodarki Ściekami;
 • Dział Gospodarki Ściekami przy ul. Motokrosowej 27, w tym:
  • Referat Oczyszczalni Ścieków – obejmujący oczyszczanie ścieków dopływających do oczyszczalni i odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Olzy, wykonywanie analiz ścieków i osadów ściekowych, przyjmowanie nieczystości ciekłych przywożonych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi do zlewni, produkcja energii z paneli fotowoltaicznych;
  • Referat Sieci Kanalizacyjnych – eksploatacja, modernizacja oraz remonty kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, eksploatacja 14 przepompowni ścieków i 1 tłoczni ścieków, wykonywanie usług udrażniania oraz czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanalizacji, wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych,
  • Referat Gospodarki Odpadami – prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cieszynie, administrowanie i monitorowanie dwóch zamkniętych składowisk odpadów.

W wyniku przeprowadzonej oceny zostały ustalone następujące znaczące aspekty środowiskowe: 

 • zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Olzy, 
 • infiltracja ścieków do gruntu w wyniku awarii – rozszczelnienia urządzeń kanalizacyjnych,     
 • wytwarzanie odpadów (skratki, zawartość piaskowników, ustabilizowane komunalne osady ściekowe),     
 • zużycie energii elektrycznej,    
 • zużycie energii cieplnej,  
 • emisja hałasu.

Księga Systemu Zarządzania Środowiskowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. oraz pozostałe dokumenty obowiązujące w Spółce w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego znajdują się u Pełnomocnika ds. SZŚ.

LINKI

POLECANE MIEJSCA