Ważne informacje

01styczeń 2024

W przypadku zgonu w domu:

 1. W pierwszej kolejności należy powiadomić swojego lekarza rodzinnego lub zadzwonić po pogotowie ratunkowe,  aby na miejsce zgonu przyjechał lekarz, który stwierdzi, że osoba nie żyje i wystawi kartę informacyjną  o zgonie pacjenta.
 2. W drugiej kolejności  należy telefonicznie powiadomić zakład pogrzebowy, podać adres miejsca zgonu, imię i nazwisko osoby zmarłej i osoby zgłaszającej wraz z numerem telefonu.
 3. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się z dokumentem z pogotowia (o ile lekarz pogotowia nie wystawi karty zgonu) i dowodem osobistym osoby zmarłej do przychodni, w której znajdowała się kartoteka pacjenta, aby lekarz prowadzący mógł wypisać tzw. kartę zgonu na podstawie której USC wystawia akt zgonu. Należy pamiętać, że akt zgonu wystawia USC właściwy dla miejsca zgonu, a nie miejsca zamieszkania.
 4. Rodzina osoby zmarłej otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz aktu zgonu, a dodatkowe akty zgodnu można uzyskać za opłatą.
 5. Wszelkie sprawy związane z  zorganizowaniem pochówku tzn. wyborem trumny, miejsca pochówku, kwiatów, oprawy muzycznej itp. ustaleniem terminu pogrzebu omawiane są osobiście przez najbliższą rodzinę lub osoby upoważnione w zakładzie pogrzebowym.

W przypadku zgonu w szpitalu, domu pomocy społecznej lub hospicjum:

 1. W momencie zgonu w ww. ośrodkach personel telefonicznie powiadamia rodzinę o śmierci pacjenta.
 2. W przypadku zgonu na terenie oddziałów szpitala cieszyńskiego ciało osoby zmarłej po dwóch godzinach od stwierdzenia zgonu przewożone jest bezpłatnie do prosektorium.
 3. W przypadku zgonu w domach pomocy społecznej lub hospicjum rodzina informuje zakład pogrzebowy. Pracownicy zakładu przewożą ciało osoby zmarłej do chłodni (Arkadia posiada swoją chłodnię).
 4. Dokumenty dotyczące zgonu pacjenta, czyli tzw. kartę zgonu wystawia w tym przypadku szpital lub inny ośrodek zdrowia, w którym nastąpił zgon. Z kartą zgonu(kartą statystyczną) oraz z dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do USC w celu wyrobienia aktu zgonu.
 5. Należy pamiętać, że akt zgonu wystawia USC właściwy dla miejsca zgonu, a nie miejsca zamieszkania.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art. 77–81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 170 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofi arom działań wojennych (Dz.U. Nr 249, poz. 1824 ze zm.), art. 12a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 982 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

 1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
 2. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 3. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego,
 4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 5. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenia pieniężne,
 6. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 7. osoby pobierającej rentę socjalną,
 8. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
 9. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
 10. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 11. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w ppkt 1, 2, 9, 10, 11,
 13. członka rodziny osoby wymienionej w ppkt 6, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

 1. małżonek (wdowa i wdowiec),
 2. rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
 3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 4. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w ppkt 3,
 5. rodzeństwo,
 6. dziadkowie,
 7. wnuki,
 8. osoby, nad którymi ustanowiona została opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również: pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty.

W przypadku, gdy osoba zmarła:

 • pobierała świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,
 • była członkiem rodziny osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, spełniającym warunki do renty rodzinnej,
 • pobierała rentę socjalną,
 • pobierała świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego zasiłku albo do świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego nie przysługuje z innego tytułu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest stała i wynosi 4000,00 zł

 1. Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000,00 zł.
 2. Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członek rodziny albo przez podmiot, o którym mowa w pkt.II, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyżej jednak niż 4000, 00 zł.
 3. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty-proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część kosztów pogrzebu, członkowi rodziny zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości podanej w ppkt. 1.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginał rachunków poniesionych kosztów
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów częściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

LINKI

POLECANE MIEJSCA